Zbirka Štajerska

Štajerska kot historična dežela in kot današnja regija je območje od koder Univerzitetna knjižnica črpa in odseva svojo vlogo arhivske, univerzitetne in domoznanske knjižnice že več kot sto let. Zgodovinsko dejstvo in zrcaljenje v okolje se kažeta tudi v gradivu in ponudbi UKM. Subregionalno – območje mariborske širše okolice in primestje; Regionalno – SV Slovenijo oz. historična dežela Štajerska
Iskanje znotraj zbirke
14913 gradiv
Marburger Zeitung
Datum izida 1862-1945
Prvi tiskani mariborski časnik, ki je bil namenjen nemškemu prebivalstvu Spodnje Štajerske. Od leta 1862 do 1865 je izhajal kot Correspondent für Untersteiermark, nato se je leta 1929 preimenoval v Mariborer Zeitung. Sprva je izhajal dvakrat ali trikrat tedensko, od leta 1914 dnevno. Vse do tridesetih let je bil politično nevtralen, nato je v 2. polovici tridesetih prevladal vpliv nacizma.
8 gradiv
Nagovori Antona Martina Slomška v zvezi s poukom slovenščine v celovškem bogoslovju
Slomškovi nagovori, ki jih hrani UKM v Rokopisni zbirki, vsebujejo osem nagovorov iz obdobje od 1821 do 1836, s katerimi je Slomšek pozival k poučevanju slovenščine, ki jo je imel za »enega največjih božjih darov«. Nagovori na skupno 42 listih so zapisani v bohoričici in nemščini.
11 gradiv
2279 gradiv
Straža : neodvisen političen list za slovensko ljudstvo
Datum izida 1909-1927
Sprva izhajala trikrat tedensko, kasneje dvakrat tedensko. Lastnik, založnik in izdajatelj Franc Rakovič od leta 1915 založnik Konzorcij. Odgovorni urednik Franc Rakovič, od leta 1915 Viktor Cenčič nato Lav. Kemperle, Franjo Žebot, Vek. Stupan, Vlado Pušenjak in leta 1927 Januš Golec. Od 10. februarja 1925 do 7. januarja 1927 naslov Naša straža. Stalna priloga Narodnoobrambni vestnik izhajala med 1910-1915.
67 gradiv
Slovanska čitalnica Maribor
Univerzitetna knjižnica Maribor hrani o ustanovitvi čitalnice in njenem delovanju precej originalnega rokopisnega gradiva. Zbrano in urejeno je v Rokopisni zbirki, obsega osem vsebinskih sklopov: I. Ustanovitev in pravila, II. Korespondenca Slovanski čitalnici, III. Sejno gradivo in zapisniki, IV. Prireditve, V. Razne akcije in VI. Knjižnica.
19 gradiv
Voditelj v bogoslovnih vedah
Datum izida 1898-1916
Mariborsko bogoslovno glasilo, ki ga je leta 1897 ustanovil škof Mihael Napotnik. Urejala sta ga Franc Kovačič in Fran Ksaver Lukman.
25 gradiv
Deutscher Bote für Steiermark und Kärnten : Marburger Adress-Kalender für das Jahr ...
Datum izida 1894-1919
Od leta 1894-1903 naslov: Marburger Kurzweil-Kalender
3 gradiva
Ljubitelj krščanske umetnosti
Datum izida 1914
Urednik revije je bil Avguštin Stegenšek. Izšle so štiri številke.
11 gradiv
Styria/Štajerska/Stiriae v obdobju 1670–1870 na zemljevidih
Izbor zemljevidov izhaja iz opredelitve območja Štajerske in ima vsaj dve istovetnosti (identiteti): prva je časovno obdobje preteklosti in druga geografsko področje prikaza iz obdobja od 17. do 19. stoletja, ki prikazujejo tudi območje današnje Štajerske in jih hrani Kartografska zbirka Univerzitetne knjižnice Maribor.
13 gradiv
Stegenšek, Avguštin
Stegenšek Avguštin (1875-1920) je bil pionir slovenske umetnostne zgodovine ter začetnik naše spomeniške topografije. Rodil se je v Tevčah pri Sv. Lenartu nad Laškim. Leta 1920 je zbolel je za kostno jetiko in 26. marca umrl v Mariboru. Obiskoval je gimnazijo v Celju (1887–1888) in Mariboru (1888–1895), kjer je leta 1895 maturiral. Nadaljeval je s študijem na Visoki bogoslovni šoli v Mariboru (1895-1899), kjer je bil leta 1898 posvečen v duhovnika. Leta 1899 je bil sprejet na Collegio Teutonico del Campo Santo v Rimu, kjer je študiral krščansko arheologijo in umetnostno zgodovino. V tem času je objavljal znanstvene članke v Römische Quartalschrift in Oriens Christianus in v mariborskem bogoslovnem glasilu Voditelj v bogoslovnih vedah. V Maribor se je vrnil leta 1902, kjer je dobil mesto profesorja pripravnika za cerkveno zgodovino in patrologijo na bogoslovnem učiteljišču, na katedri za cerkveno pravo. 1906 je bil v Gradcu promoviran za doktorja filozofije, kasneje leta 1907 pa je bil imenovan za rednega profesorja cerkvenega prava, cerkvene zgodovine, patrologije in cerkvene umetnosti na Visoki bogoslovni šoli v Mariboru, na katedri za cerkveno pravo. Centralna komisija za varstvo spomenikov na Dunaju, je Stegenška leta 1908 kot strokovnjaka s področja umetnostne zgodovine imenovala za častnega konservatorja na Štajerskem (za okraje Brežice, Celje, Konjice in Slovenj Gradec).V posebni knjižni zbirki Cerkveni spomeniki lavantinske škofije je izdal topografiji: Dekanija gornjegrajska (1905) in Konjiška dekanija (1909). Leta 1912 je napisal Zgodovino pobožnosti sv. križevega pota. Bil je urednik časopisa Ljubitelj krščanske umetnosti, ki je prvo slovensko umetnostno glasilo. Deloval je tudi kot arhivar in knjižničar Zgodovinskega društva za slovensko Štajersko, ustanovljenega leta 1903.
21 gradiv
12 gradiv
Verstovšek, Karel: Seznam historičnih člankov v raznih časopisih
Bibliografske zapise, zlasti o Štajerski, razdeljene v 12 področij, je sestavil Karel Verstovšek.
Sprotuletna vijolica
Datum izida 1846
Prvi slovenski dijaški rokopisni list. V začetku leta 1846 so ga v petih izvodih pričeli izdajati dijaki Klasične gimnazije v Mariboru: Ivan Ertl, Mihael Golob in Ivan Kocmut. Prva številka je izšla 14. januarja in nato redno vsako sredo. Po zaključku šolskega leta 1845/46 so se ustvarjalci razšli in Vijolica je usahnila. UKM hrani dva izvoda lista.
1 - 13 / 13
Na vrh